Vytvoriť faktúru

S-KTX, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S-KTX, družstvo
Stav V likvidácii
IČO 35739029
DIČ 2020207002
IČ DPH SK2020207002
Dátum vzniku 23 Januára 1998
Právna forma Družstvo
Sídlo S-KTX, družstvo
Radlinského 1153
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 493 €
Zisk -10 162 €
Aktíva 97 955 €
Vlastný kapitál 55 248 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252923055, 0347722229, 0347731965, 0347731966, 0347731967, 0347796513, 0903242640, 0903415460
Mobile phone(s) +421903242640, +421903415460, 0903415460
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 42,911
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 42,911
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,844
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 245
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,843
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 78,755
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,086
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,826
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,826
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 47,131
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,461
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,162
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,669
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 705
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,964
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -3,438
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 812
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,661
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,929
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 60,493
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,073
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 58,974
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 192
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 254
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 67,091
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 862
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,093
C. Služby (účtová skupina 51) 7,489
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,944
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,532
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,645
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 191
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,598
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,603
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,605
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,605
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,604
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,202
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,162
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016