Vytvoriť faktúru

Akruks - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Akruks
IČO 35739096
DIČ 2020242697
IČ DPH SK2020242697
Dátum vzniku 27 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Akruks
Galvániho 8
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 202 654 €
Zisk -104 643 €
Aktíva 670 735 €
Vlastný kapitál 379 145 €
Kontaktné informácie
Email akruks@akruks.sk
Phone(s) 0243337745, 0243630731
Fax(es) 0243337745, 0243630731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,709
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,709
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,709
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 593,241
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 39,043
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 818
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,595
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 618,950
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 274,501
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 99,582
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 99,582
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 282,984
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,820
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,643
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 344,449
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,706
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 253,515
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,449
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,458
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,555
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 231,053
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 53,628
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 30,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 202,654
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 128,287
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 73,177
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,190
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 296,725
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 126,231
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,399
C. Služby (účtová skupina 51) 36,079
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,115
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 881
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,056
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,388
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78,576
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -94,071
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,755
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 24
XI. Kurzové zisky (663) 24
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 9,636
M. Nákladové úroky (562) 5,977
N. Kurzové straty (563) 723
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,936
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,612
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,683
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015