Vytvoriť faktúru

B e n z i n a Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B e n z i n a Slovakia
IČO 35739142
DIČ 2020206892
IČ DPH SK2020206892
Dátum vzniku 27 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B e n z i n a Slovakia
Galvaniho 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 177 993 €
Zisk 22 039 €
Aktíva 2 735 801 €
Vlastný kapitál 939 489 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347731071, 0347731072, 0347731073, 911624010, 021262241796, 0262241796
Mobile phone(s) 0911824825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,646,935
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,228,308
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,228,308
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 151,406
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,804,626
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 256,994
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,282
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415,077
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 76,417
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 76,417
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 317,449
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 304,124
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 304,124
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,325
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,211
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,643
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 568
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,550
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,550
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,646,935
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 961,527
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 366,461
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 366,461
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,039
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,685,408
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 92,156
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 6,660
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,659
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 79,082
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,755
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 377,192
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 577,374
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 415,760
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,760
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,429
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,922
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 563
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,500
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 637,186
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,177,997
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,177,993
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,988,103
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 178,747
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,843
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,090,934
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,540,280
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 64,165
D. Služby (účtová skupina 51) 83,904
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 145,982
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,607
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,118
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,257
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,081
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 226,023
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 226,023
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,499
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,059
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 478,501
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,284
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,842
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 36,842
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19,442
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56,279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,780
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,741
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,153
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -412
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015