Vytvoriť faktúru

YI JIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno YI JIA
IČO 35739266
DIČ 2021382660
IČ DPH SK2021382660
Dátum vzniku 29 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YI JIA
Púchovská 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 220 630 €
Zisk 4 138 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903908689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 347,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 347,509
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 336,779
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 336,779
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,730
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 757
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,973
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 331
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 331
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 347,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,706
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,292
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,292
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 863
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 863
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 95,413
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 95,413
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,138
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,134
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 284
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 284
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 236,850
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,434
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,434
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 225,650
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,420
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 719
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,627
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 217,927
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 220,630
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 217,927
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 0
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,703
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,201
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 126,437
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,446
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 51,561
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,741
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,177
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,443
4. Sociálne náklady (527, 528) 121
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 0
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,429
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,483
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,306
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,168
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,168
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739266 DIČ: 2021382660 IČ DPH: SK2021382660
 • Sídlo: YI JIA, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Huihui Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 24.03.2005
  Shaoyan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 05.06.2012
  Beibei Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 27.11.2006
  Liyong Chen Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 27.11.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Huihui Yan 1 660 € (16.1%) Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  Shaoyan Ye 2 656 € (25.8%) dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  Beibei Yan 3 486 € (33.9%) Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  Liyong Chen 2 490 € (24.2%) Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Skončenie funkcie: 25.06.2006
   05.06.2012Noví spoločníci:
   Shaoyan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Skončenie funkcie: 25.06.2006
   Shaoyan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   04.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   24.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Lichun Jiang Xicun Fengyuan, Lianchen 27-3 Lishui, Zhejiang Čína
   31.03.2011Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   30.03.2011Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   17.04.2009Noví spoločníci:
   Huihui Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Liyong Chen Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Huihui Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 24.03.2005
   Beibei Yan pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Liyong Chen pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Shao Yan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   16.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Liyong Chen Dibrovova 841/23 Nové Mesto n/Váhom 915 01
   Huihui Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Huihui Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 24.03.2005
   Liyong Chen pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto n/Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Beibei Yan pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   28.08.2008Noví spoločníci:
   Liyong Chen Dibrovova 841/23 Nové Mesto n/Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Liyong Chen pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto n/Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   27.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Liyong Chen Marka Čulena 4755/20 Prešov 080 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Liyong Chen pobyt na území SR : Marka Čulena 4755/20 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   04.05.2007Noví spoločníci:
   Lichun Jiang Xicun Fengyuan, Lianchen 27-3 Lishui, Zhejiang Čína
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   03.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Liyong Chen Marka Čulena 4755/20 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Liyong Chen pobyt na území SR : Marka Čulena 4755/20 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Beibei Yan pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   16.08.2006Noví spoločníci:
   Beibei Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto n/Váhom 915 01
   05.04.2005Noví spoločníci:
   Huihui Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Huihui Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 24.03.2005
   13.05.2004Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   12.05.2004Zrušené sidlo:
   Mierová 85 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jin Jianjun Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 29 Nové Mesto nad Váhom
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jin Jianjun dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 29 Nové Mesto nad Váhom
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   26.06.2002Noví spoločníci:
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   25.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Chen Hao Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Ye Hai Hong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 26 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Xufeng Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Zhou Xuexiong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ye Hai Hong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kovorobotnícka 3830/9 Bratislava Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ye Xufeng Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Podolie 228 Nové Mesto nad Váhom Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Zhou Xuexiong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 9 Bratislava
   23.02.2001Noví spoločníci:
   Jin Jianjun Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 29 Nové Mesto nad Váhom
   01.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Jin Jianjun dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 29 Nové Mesto nad Váhom
   03.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Hai Hong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kovorobotnícka 3830/9 Bratislava Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ye Xufeng Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Podolie 228 Nové Mesto nad Váhom Skončenie funkcie: 30.05.2002
   10.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Zhou Xuexiong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 9 Bratislava
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Zhou Xuexiong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   29.01.1998Nové obchodné meno:
   YI JIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 85 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Chen Hao Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Ye Hai Hong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 26 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Xufeng Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom