Vytvoriť faktúru

PricewaterhouseCoopers Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno PricewaterhouseCoopers Slovensko
IČO 35739347
DIČ 2020270021
IČ DPH SK2020270021
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PricewaterhouseCoopers Slovensko
Karadžičova 2
81532
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 715 738 €
Zisk 4 516 778 €
Aktíva 17 499 562 €
Vlastný kapitál 13 413 073 €
Kontaktné informácie
Email office.general@sk.pwc.com
Phone(s) 0259350111, 0259350222
Fax(es) 0259350222
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,185,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 672,939
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 23,791
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 18,457
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 5,334
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 648,282
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 62,598
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 581,030
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,654
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 866
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 830
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 36
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,869,306
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 283,098
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 283,098
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,013,837
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,138,463
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,459,698
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,678,765
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 384,703
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,490,671
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,572,371
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,572,253
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 642,825
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 361,080
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 281,745
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,185,070
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,283,927
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,834
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,834
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,723,332
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,723,332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,516,778
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,901,143
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,714,772
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,442,819
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,319,624
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,123,195
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,172
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 779,131
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 284,764
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 206,886
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,186,371
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 407,817
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 778,554
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,615,476
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,715,738
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,886,681
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 47,032
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,782,025
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,093,012
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,141,718
D. Služby (účtová skupina 51) 18,264,905
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,917,448
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,664,279
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,037,454
4. Sociálne náklady (527, 528) 215,715
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,809
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 322,686
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 322,686
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 97,460
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325,986
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,622,726
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,480,058
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,800,214
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 2,313,597
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 2,313,597
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 100,288
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 62,230
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 38,058
XII. Kurzové zisky (663) 386,303
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 449,620
O. Kurzové straty (563) 427,845
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 21,775
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,350,594
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,973,320
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,456,542
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,674,133
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -217,591
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,516,778
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
 • IČO:35739347 DIČ: 2020270021 IČ DPH: SK2020270021
 • Sídlo: PricewaterhouseCoopers Slovensko, Karadžičova 2, 81532, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Tučný J. Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 01.02.2012
  Ing. Peter Mrnka Ul. 29. augusta 2275/18 Bratislava-Staré Mesto 811 08 01.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. 26 556 € (66.7%) Hague 2596HL Holandsko
  PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. 6 639 € (16.7%) Ľubľana 1000 Slovinsko
  PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. 6 639 € (16.7%) Varšava 00-638 Poľsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2015Nové sidlo:
   Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32
   23.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mrnka Ul. 29. augusta 2275/18 Bratislava-Staré Mesto 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2015
   08.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tučný J. Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.02.2012
   01.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Todd William Bradshaw Lermontovova 914/9 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.01.2011
   14.10.2010Noví spoločníci:
   PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. Armii Ludowej 14 Varšava 00-638 Poľsko
   08.08.2007Noví spoločníci:
   PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. Raamweg 1 B Hague 2596HL Holandsko
   30.06.2007Noví spoločníci:
   PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. Cesta v Kleče 15 Ľubľana 1000 Slovinsko
   16.02.2006Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení.
   27.03.2000Nové obchodné meno:
   PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1998Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   26.01.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie mzdovej agendy
   poradenská činnosť v oblasti obchodu