Vytvoriť faktúru

IS INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IS INVEST
IČO 35739550
DIČ 2020269999
IČ DPH SK2020269999
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IS INVEST
Štúrova 6
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 000 €
Zisk 28 171 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252621240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 143,473
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,581
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 44,581
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,581
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,763
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 58,800
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 58,800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 500
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,463
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 583
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 38,880
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 129
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 129
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,473
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,687
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 121,213
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 121,213
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,171
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -13,426
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -13,426
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 730
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 730
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -14,156
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 212
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 84,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 84,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 84,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,586
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,280
D. Služby (účtová skupina 51) 38,787
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 276
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,146
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,146
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,414
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,933
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 659
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 659
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 659
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 659
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 36,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,902
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,171
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015