Vytvoriť faktúru

D.K.D.V. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.K.D.V.
IČO 35739622
DIČ 2020251992
IČ DPH SK2020251992
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.K.D.V.
Pod Rovnicami 710/17
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 373 €
Zisk 1 983 €
Kontaktné informácie
Email jozefkorpa@gmail.com
Phone(s) 0905615641
Mobile phone(s) 0905615641
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,492
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,643
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,643
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,643
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,480
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,740
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,740
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,740
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,740
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 300
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,440
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 369
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 369
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,492
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,727
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 108
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 108
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,457
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,634
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,091
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,983
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,219
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 71
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 71
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,898
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,320
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,320
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,461
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 142
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 250
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,373
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,373
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 36,373
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,337
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,916
D. Služby (účtová skupina 51) 7,925
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,726
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,477
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,266
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,266
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,151
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,036
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,532
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,943
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739622 DIČ: 2020251992 IČ DPH: SK2020251992
 • Sídlo: D.K.D.V., Pod Rovnicami 710/17, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Korpa Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04 20.08.2010
  Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04 18.04.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Ďuriš 6 639 € (100%) Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.04.2012
   27.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Korpa Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04
   24.08.2010Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Korpa Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korpa Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.08.2010
   23.08.2010Zrušené sidlo:
   Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.01.1998
   16.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Kubica Pred Poľom 22 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Kubica Pred Poľom 22 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   23.11.2005Nové sidlo:
   Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Ing. Rastislav Kubica Pred Poľom 22 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.01.1998
   Ing. Rastislav Kubica Pred Poľom 22 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Karloveská 27 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Rastislav Kubica Pod Poľom 22 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41 Vznik funkcie: 30.01.1998
   Ing. Rastislav Kubica Pod Poľom 22 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   22.10.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Rastislav Kubica Pod Poľom 22 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41 Vznik funkcie: 30.01.1998
   Ing. Rastislav Kubica Pod Poľom 22 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   21.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   09.05.2001Nové sidlo:
   Karloveská 27 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   D.K.D.V., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamné a propagačné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01