Vytvoriť faktúru

DESTROY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DESTROY
IČO 35740213
DIČ 2020242686
IČ DPH SK2020242686
Dátum vzniku 04 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DESTROY
Odborárska 52
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 748 631 €
Zisk 8 049 €
Aktíva 869 954 €
Vlastný kapitál 466 319 €
Kontaktné informácie
Email destroy@destroy.sk
Webová stránka http://www.destroy.sk
Phone(s) +421244632533, +421244457311, +421244632531, +421244258720
Mobile phone(s) +421903474230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 685,343
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 267,579
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 267,579
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,656
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 264,923
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 411,034
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 90,000
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 90,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 242,408
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 237,855
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237,855
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,043
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 510
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 22
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 22
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 78,604
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,545
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 74,059
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,730
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,730
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 685,343
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 473,242
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 450,587
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 450,587
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,049
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,863
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,476
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,476
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 138,592
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,333
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,333
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 77,757
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,801
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,449
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,844
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 408
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,692
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,692
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 57,103
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,238
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 650
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 485,328
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 748,631
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 485,328
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 90,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 63,584
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 109,719
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 722,546
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 139,654
D. Služby (účtová skupina 51) 189,179
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 328,716
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 231,285
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 79,029
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,402
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,186
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,709
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,709
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,483
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,619
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,085
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 246,495
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,159
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1,428
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 115
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 607
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,585
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,988
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,988
O. Kurzové straty (563) 446
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,151
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,426
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,610
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,610
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,049
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015