Vytvoriť faktúru

C H E M P R O C E S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C H E M P R O C E S
IČO 35740469
DIČ 2020242609
IČ DPH SK2020242609
Dátum vzniku 04 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C H E M P R O C E S
Šamorínska 52
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 469 702 €
Zisk 1 247 043 €
Aktíva 1 344 492 €
Vlastný kapitál 459 061 €
Kontaktné informácie
Email chemproces@chemproces.sk
Webová stránka http://www.chemproces.sk
Phone(s) +421243415221, +421243636953, +421243636952
Mobile phone(s) +421911464002, +421911464114, +421911826938
Fax(es) 0243636952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,112,862
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 562,477
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,472
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,472
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 559,005
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 199,163
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 260,726
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 99,116
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,542,620
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 433
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 433
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,095,852
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,088,828
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,088,828
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,024
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,446,335
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,630
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,439,705
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,765
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,765
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,112,862
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,309,301
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,954
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,954
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,247,043
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,799,700
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,198
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 24,139
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 24,139
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,059
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 47,278
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,723,636
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 993,581
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 993,581
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 375,109
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,249
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,416
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 347,076
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,588
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,588
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,861
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,636
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,225
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,469,747
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,469,702
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,479,012
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,980,483
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,207
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,854,367
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,335,572
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80,958
D. Služby (účtová skupina 51) 1,213,129
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 135,906
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 95,252
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,562
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,092
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,759
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,664
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,664
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,540
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,839
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,615,335
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,829,836
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 46
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,594
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,312
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,312
O. Kurzové straty (563) 55
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,227
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,607,787
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 360,744
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 360,744
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,247,043
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015