Vytvoriť faktúru

MTM Tech Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MTM Tech Slovakia
IČO 35740493
DIČ 2020219707
IČ DPH SK2020219707
Dátum vzniku 28 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MTM Tech Slovakia
Homolova 3
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 325 008 €
Zisk -14 389 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264362308
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 37,615
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,615
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,487
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 124,806
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,513
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 46,025
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,498
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73,836
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 162,421
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 118,175
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 124,098
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,389
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,246
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,246
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,069
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,312
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,351
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 514
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 325,008
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 319,739
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,526
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 743
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 338,192
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 289,923
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,194
C. Služby (účtová skupina 51) 6,970
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,213
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,260
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,313
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,131
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,184
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,178
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 252
N. Kurzové straty (563) 47
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 205
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -244
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,428
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,389
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015