Vytvoriť faktúru

ALTERIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALTERIA
IČO 35740515
DIČ 2020270164
IČ DPH SK2020270164
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTERIA
Predmestská 90
01001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 885 €
Zisk 1 954 €
Kontaktné informácie
Email altra@altra.sk
Phone(s) 0415001469, 0415071300, 0417003390, 0417232053, 0417635295
Mobile phone(s) +421903548584, +421905210721, +421905668307, +421915780700, 0903508898, 0910945099
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 197,858
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 148,098
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 148,098
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,820
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 136,278
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,663
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 944
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 944
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,120
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 43,290
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,290
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,830
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 599
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 598
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 97
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 97
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,858
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 149,373
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 149,373
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,917
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,917
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -60,917
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,168
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -85,085
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,954
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,337
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,387
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,387
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 53
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 53
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 45,038
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,173
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,173
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,230
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 982
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 505
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,148
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 769
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 769
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 24,090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,285
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,885
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,180
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,705
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,686
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 481
D. Služby (účtová skupina 51) 3,144
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,039
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,427
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,223
4. Sociálne náklady (527, 528) 389
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,468
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,159
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 395
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,199
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,555
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 262
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 262
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -262
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,937
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 983
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,349
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -366
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,954
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015