Vytvoriť faktúru

U.M.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno U.M.S.
IČO 35740558
DIČ 2020242818
IČ DPH SK2020242818
Dátum vzniku 04 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo U.M.S.
Studená 5
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 067 521 €
Zisk -18 121 €
Aktíva 653 567 €
Vlastný kapitál 357 066 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905917419, 0263811745
Mobile phone(s) 0905431857
Fax(es) 0244371963
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 637,115
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 49,087
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,087
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,087
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 586,854
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 403,365
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 403,329
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 145,833
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 130,747
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,747
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,606
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,491
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,989
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,656
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,352
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,174
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,174
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 637,115
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,945
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 119,290
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,003
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,003
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 221,134
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 225,677
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,543
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,121
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,170
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,025
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,025
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 93,990
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 201,576
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 82,805
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,805
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73,550
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,650
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,436
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,045
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 90
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 579
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 579
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,067,523
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,067,521
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,000,523
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50,837
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,161
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,073,772
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,732,824
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,548
D. Služby (účtová skupina 51) 156,771
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 114,227
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,047
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,857
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,323
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,163
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,745
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,745
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,380
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,114
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,251
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,217
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,992
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,629
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,629
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,363
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,241
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015