Vytvoriť faktúru

RIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RIA
IČO 35740647
DIČ 2020242664
IČ DPH SK2020242664
Dátum vzniku 05 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIA
Podzáhradná 106
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 286 €
Zisk -63 310 €
Aktíva 562 653 €
Vlastný kapitál -40 494 €
Kontaktné informácie
Email dancewear@riasro.sk
Phone(s) 0903194332
Mobile phone(s) +421903708032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 516,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 451,083
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 356,953
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 356,953
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 94,130
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 94,130
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,382
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34,443
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34
4. Zvieratá (124) - /195/ 15
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,394
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,340
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,340
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,340
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,599
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,186
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,413
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,448
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 11,448
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 516,913
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -103,738
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 432
2. Ostatné fondy (427, 42X) 432
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -47,499
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -47,499
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -63,310
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620,113
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 612,627
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,972
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,972
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 591,980
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 766
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 447
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 462
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,486
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 538
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 67,286
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,286
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51,062
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,224
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,233
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 45,785
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,424
D. Služby (účtová skupina 51) 15,629
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,604
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,833
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,813
4. Sociálne náklady (527, 528) 958
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,346
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,346
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,134
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -60,947
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,552
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,363
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,160
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,160
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,203
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,363
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -63,310
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -63,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015