Vytvoriť faktúru

Eiffage Construction Slovenská republika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Eiffage Construction Slovenská republika
IČO 35740655
DIČ 2020219894
IČ DPH SK2020219894
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eiffage Construction Slovenská republika
Hraničná 12
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 400 830 €
Zisk 209 802 €
Kontaktné informácie
Email marketing@eiffage.sk
Phone(s) 0556712441, 0556712514, 0556712518, 0232221701, 0232221745
Fax(es) 0232221702
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,510,599
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,342,769
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,913
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 26,913
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,315,856
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,111,133
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,668
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 150,055
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,079,024
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,030
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,030
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,324,145
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,275,333
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,275,333
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 48,812
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,183,647
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,838,029
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,240
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,834,789
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 2,211,919
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 132,834
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 865
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,557,202
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,805
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,551,397
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 88,806
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,819
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 43,672
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 43,315
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,510,599
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,185,626
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,117,773
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,117,773
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,500,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,641,949
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,641,949
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,802
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,324,944
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,542,842
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,634,971
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,634,971
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,905,757
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,114
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 199,623
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 199,623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,779,252
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,609,024
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,609,024
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 9,161
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 85,313
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 53,187
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,656
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,911
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 803,227
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 44,967
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 758,260
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 29
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 29
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,945,090
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,400,830
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,945,090
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 179,414
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 276,326
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,096,171
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 943,204
D. Služby (účtová skupina 51) 20,711,016
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,943,900
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,429,235
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 469,335
4. Sociálne náklady (527, 528) 45,330
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) -20,031
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 122,390
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 122,390
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 141,385
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 319,639
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -65,332
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 304,659
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,290,870
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 57
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 57
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118,633
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 53,542
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 53,233
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 309
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 65,091
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118,572
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 186,087
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -23,715
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,477
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -33,192
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,802
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016