Vytvoriť faktúru

Nelux - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nelux
IČO 35740710
DIČ 2020253246
IČ DPH SK2020253246
Dátum vzniku 09 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nelux
Vrábeľská 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 352 388 €
Zisk 738 321 €
Aktíva 5 901 219 €
Vlastný kapitál 4 333 424 €
Kontaktné informácie
Email info@nelux.sk
Webová stránka http://www.nelux.sk
Phone(s) +421253410402, +421253410229, +421253410255
Mobile phone(s) +421948419935
Fax(es) 0253410255
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,293,630
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,150,290
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,150,290
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 688,547
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,259,654
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 202,089
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,140,923
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 460,176
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 225
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 459,951
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 238,789
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 238,497
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,497
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 292
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 441,958
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,878
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 438,080
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,417
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,417
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,293,630
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,892,366
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 54,045
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 54,045
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 738,321
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 401,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 327
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 327
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 398,136
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,851
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,851
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 283,224
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,454
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,178
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 109,429
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,801
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,801
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,901,566
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,352,388
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,901,479
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 143,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 307,405
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421,025
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,785,679
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,287
D. Služby (účtová skupina 51) 205,581
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,744
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,804
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,006
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,934
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,120
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 160,067
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 160,067
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 120,059
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,488
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 931,363
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 885,019
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,198
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,174
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 769
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 769
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 429
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 931,792
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 193,471
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 214,205
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -20,734
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 738,321
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016