Vytvoriť faktúru

PTR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PTR
IČO 35740787
DIČ 2021392846
IČ DPH SK2021392846
Dátum vzniku 04 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PTR
Hlavná 55
90066
Vysoká pri Morave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 387 €
Zisk 4 259 €
Aktíva 44 844 €
Vlastný kapitál 36 244 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,998
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,998
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,183
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,068
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,068
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,815
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,679
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,998
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,503
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 28,940
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,940
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,259
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,198
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 106
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,092
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 410
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 410
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 308
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,201
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 297
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,388
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,387
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,387
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,881
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 471
D. Služby (účtová skupina 51) 1,664
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,746
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,235
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,490
4. Sociálne náklady (527, 528) 21
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,506
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,252
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 46
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,460
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,201
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,201
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015