Vytvoriť faktúru

MONZAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONZAR
IČO 35740892
DIČ 2020242829
IČ DPH SK2020242829
Dátum vzniku 05 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONZAR
Slovnaftská 106
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 370 196 €
Zisk 210 459 €
Aktíva 637 234 €
Vlastný kapitál 388 901 €
Kontaktné informácie
Email monzarba@mail.t-com.sk
Phone(s) 0245522445, 0243423065
Fax(es) 0245522445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,561,820
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 192,080
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 192,080
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,750
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 190,330
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,292,212
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,070
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,070
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,033,721
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,033,721
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,033,721
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 253,421
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 138,942
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 114,479
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 77,528
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,095
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 73,433
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,561,820
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 593,000
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 375,238
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 375,238
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 210,459
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 968,820
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,947
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,342
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 28,605
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,660
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,660
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 935,261
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 867,614
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 867,614
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,814
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,924
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,779
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 384
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,746
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,952
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,360,721
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,370,196
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 364
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,360,357
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,475
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,089,500
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 364
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,085,831
D. Služby (účtová skupina 51) 1,851,232
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,747
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 64,672
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,763
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,312
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,130
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 57,982
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 57,982
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,242
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,456
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 280,696
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 423,294
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,771
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,620
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,620
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,135
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 269,936
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 59,477
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 60,696
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 210,459
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015