Vytvoriť faktúru

Education - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Education
IČO 35741058
DIČ 2020219718
IČ DPH SK2020219718
Dátum vzniku 10 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Education
Mlynarovičova 10
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 292 538 €
Zisk 18 866 €
Aktíva 108 591 €
Vlastný kapitál -63 236 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248201081, 0220648111
Fax(es) 0248201085
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 111,365
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 41,350
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 36,350
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 36,350
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,733
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,372
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,372
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,372
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 65,361
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 252
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,109
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,282
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,282
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,365
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,557
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,706
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,706
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 42,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -59,686
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -59,686
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,866
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,682
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,353
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,353
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 40,969
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,730
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,730
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,000
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,644
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,162
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,433
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 360
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 360
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 60,126
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,868
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 57,258
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 292,561
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 292,538
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 292,537
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 271,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,783
D. Služby (účtová skupina 51) 208,989
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,763
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,738
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,529
4. Sociálne náklady (527, 528) 496
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,408
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,408
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,156
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,439
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,765
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,428
O. Kurzové straty (563) 1,077
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 351
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,406
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,033
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,167
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,866
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016