Vytvoriť faktúru

GRAVELSLOVEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAVELSLOVEX
IČO 35741082
DIČ 2020242796
IČ DPH SK2020242796
Dátum vzniku 13 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAVELSLOVEX
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 989 371 €
Zisk -37 406 €
Aktíva 596 582 €
Vlastný kapitál -703 324 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 528,427
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 503,266
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 503,266
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,747
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 448,399
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 120
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,124
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,589
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,589
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 824
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 824
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,711
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 359
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,352
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 37
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 528,427
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -740,731
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,027
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,027
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 122,740
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,950
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -911,042
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -911,042
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -37,406
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,269,158
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,230,256
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,217,441
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -309
12. Odložený daňový záväzok (481A) 13,124
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,405
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,255
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,292
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,963
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,450
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,869
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,831
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,497
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,497
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 933,633
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 989,371
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 865,200
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,433
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,224
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,514
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 993,764
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 562,313
D. Služby (účtová skupina 51) 261,785
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,794
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,966
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,514
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,314
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,482
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 65,162
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 65,162
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,559
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,669
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,535
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,313
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24,168
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 24,168
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,705
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,701
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,821
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -37,406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35741082 DIČ: 2020242796 IČ DPH: SK2020242796
 • Sídlo: GRAVELSLOVEX, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 11.10.2012
  Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika 11.10.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 73 027 € (100%) Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.10.2012
   Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika Vznik funkcie: 11.10.2012
   23.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 16.02.2009
   16.04.2009Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   15.04.2009Zrušené sidlo:
   Dolnozemská 11 Bratislava 851 04
   20.02.2009Noví spoločníci:
   ALAS SLOVAKIA, s. r. o. Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 16.02.2009
   19.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.1998
   25.10.2004Noví spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.1998
   24.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   23.08.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   10.06.1999Nové sidlo:
   Dolnozemská 11 Bratislava 851 04
   09.06.1999Zrušené sidlo:
   Beckovská 36 Bratislava 821 04
   13.02.1998Nové obchodné meno:
   GRAVELSLOVEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 36 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť vykonávaná banským spôsobom-bágrovacia a ťažobná činnosť, výroba a spracovanie kameňa a zemín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava