Vytvoriť faktúru

GRAVELSLOVEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAVELSLOVEX
IČO 35741082
DIČ 2020242796
IČ DPH SK2020242796
Dátum vzniku 13 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAVELSLOVEX
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 747 847 €
Zisk 23 048 €
Aktíva 596 582 €
Vlastný kapitál -703 324 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 499,942
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 439,024
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 439,024
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 51,687
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 387,307
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 30
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,889
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,968
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 824
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 824
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,097
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 152
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,945
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 499,942
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -717,682
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,027
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,027
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 122,740
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,950
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -948,447
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -948,447
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,048
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,217,624
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,138,564
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,118,864
12. Odložený daňový záväzok (481A) 19,700
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,968
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,359
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,359
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,694
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,050
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,865
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,092
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,092
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 705,082
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 747,847
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 605,515
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 99,567
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,067
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,698
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 693,732
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 301,100
D. Služby (účtová skupina 51) 221,232
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 100,490
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,561
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,187
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,742
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,266
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,242
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,242
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,402
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,115
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 182,750
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,611
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,466
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 21,466
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,610
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,505
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,457
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 6,577
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,048
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016