Vytvoriť faktúru

TransData - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TransData
IČO 35741236
DIČ 2020242763
IČ DPH SK2020242763
Dátum vzniku 13 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TransData
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 435 790 €
Zisk 604 008 €
Aktíva 777 718 €
Vlastný kapitál -517 834 €
Kontaktné informácie
Email obchod@transdata.sk
Webová stránka http://www.transdata.sk
Phone(s) +421248291360
Fax(es) 0248291360
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,814,740
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 226,357
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 136,744
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 19,620
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 63,124
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 54,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 89,613
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 89,613
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,579,407
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 78,869
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78,869
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 60,638
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 60,638
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,080,989
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,062,014
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,062,014
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,975
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 358,911
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,633
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 357,278
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,976
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,976
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,814,740
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 692,324
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 211,613
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 211,613
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,161
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,161
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -144,458
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 107,297
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -251,755
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 604,008
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,122,416
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,951
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,745
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,206
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 949,441
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 496,454
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 496,454
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 63,072
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,307
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 317,275
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,333
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 156,312
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,676
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 116,636
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 712
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,383,841
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,435,790
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,383,841
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 45,988
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,961
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,674,067
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,424,539
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 24,980
D. Služby (účtová skupina 51) 805,317
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,373,165
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 993,399
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 350,869
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,897
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,503
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,062
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,062
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -22,922
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,423
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 761,723
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,174,993
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 47
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,179
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 31,506
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 31,506
O. Kurzové straty (563) 47
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,626
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,104
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 726,619
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 122,611
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 183,249
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -60,638
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 604,008
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016