Vytvoriť faktúru

ADITOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADITOL
IČO 35741287
DIČ 2020219806
IČ DPH SK2020219806
Dátum vzniku 09 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADITOL
Kuklovská 5
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 900 €
Zisk 4 071 €
Aktíva 64 652 €
Vlastný kapitál 4 651 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911248327, +421911248328
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 59,101
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,936
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,602
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,602
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,334
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 52,450
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 884
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 165
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 165
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,101
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,723
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 668
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 668
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,655
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,655
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,071
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,378
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,208
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,051
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,051
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 170
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 55,900
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 55,900
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 52,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,590
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,838
D. Služby (účtová skupina 51) 15,497
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,255
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,986
4. Sociálne náklady (527, 528) 269
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,310
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,565
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,228
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,157
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015