Vytvoriť faktúru

Eastone Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Eastone Group
IČO 35741392
DIČ 2020270274
IČ DPH SK2020270274
Dátum vzniku 18 Februára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Eastone Group
Bulharská 70
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 588 630 €
Zisk 25 275 €
Aktíva 771 796 €
Vlastný kapitál 86 015 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 635,884
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,269
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,910
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,630
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,280
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,359
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,307
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 1,052
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 626,445
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 456,946
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 45,563
3. Výrobky (123) - /194/ 410,337
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,046
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 148,630
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 148,630
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,630
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,869
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,470
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,399
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 170
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 635,884
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,857
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 46,894
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 46,894
A.II. Emisné ážio (412) 613,306
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,379
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,379
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -13,150
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -13,150
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -549,166
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,566
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -573,732
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,275
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 500,027
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 822
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 822
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 123,669
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 240,351
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 213,943
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,943
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,556
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,688
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,624
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 350
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,185
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,185
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120,000
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 583,026
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 588,630
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 576,817
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,401
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,796
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 600
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 538,320
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 168,497
D. Služby (účtová skupina 51) 234,001
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 133,732
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,858
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,433
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,441
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 325
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,262
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,262
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 496
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,310
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 185,525
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 192
XII. Kurzové zisky (663) 98
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 94
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,286
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,528
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,528
O. Kurzové straty (563) 2,311
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,447
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,094
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,216
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,941
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,941
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,275
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016