Vytvoriť faktúru

MAPET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAPET
IČO 35741449
DIČ 2021388402
IČ DPH SK2021388402
Dátum vzniku 13 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAPET
Eisnerova 56
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 351 573 €
Zisk 3 104 €
Aktíva 42 186 €
Vlastný kapitál 31 997 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254430514
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 72,787
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 49,395
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,395
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,395
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,680
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,983
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,933
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 50
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 778
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 778
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 778
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,919
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,838
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 712
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 712
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 72,787
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,100
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,707
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,707
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,650
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,650
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,687
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,989
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 669
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 27,320
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,698
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 511
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 511
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,165
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,775
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,407
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 840
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 351,270
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 351,573
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 340,932
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,176
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,162
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 303
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 346,433
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 202,964
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,797
D. Služby (účtová skupina 51) 30,115
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,064
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,203
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,442
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,419
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,566
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,586
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,586
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 341
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,140
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,394
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,041
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 286
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 286
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 755
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,099
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 995
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 995
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,104
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015