Vytvoriť faktúru

REAL-CITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL-CITY
IČO 35741473
DIČ 2020270835
IČ DPH SK2020270835
Dátum vzniku 13 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL-CITY
Čajakova 13
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 004 €
Zisk -165 312 €
Aktíva 3 733 313 €
Vlastný kapitál -398 684 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,734,160
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,121,338
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,121,338
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,226,027
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,891,129
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,182
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 610,692
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 575,000
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 575,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 575,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,692
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,147
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,545
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,130
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,130
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,734,160
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -563,996
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -405,987
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 291,897
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -697,884
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,312
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,298,156
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,211,518
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,211,518
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 85,858
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,486
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,486
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,800
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 512
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 355
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,705
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 780
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,004
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,730
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,110
D. Služby (účtová skupina 51) 38,682
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,395
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,730
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,665
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,250
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,692
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,692
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,601
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -48,726
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,792
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 150
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 115,776
O. Kurzové straty (563) 115,306
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 470
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -115,626
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -164,352
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -165,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015