Vytvoriť faktúru

JAKOB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JAKOB
IČO 35741503
DIČ 2020206969
IČ DPH SK2020206969
Dátum vzniku 19 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAKOB
Dlhá 1255
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 977 €
Zisk 7 002 €
Aktíva 41 062 €
Vlastný kapitál 20 477 €
Kontaktné informácie
Email jakobsro@jakobsro.sk
Webová stránka http://www.jakobsro.sk
Mobile phone(s) +421905487608
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,027
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,290
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,290
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,790
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 9,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,622
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,014
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,014
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,007
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,150
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,150
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 857
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 601
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 132
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 115
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 115
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,027
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,018
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,377
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,377
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,002
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,009
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 616
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 616
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,930
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 389
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 389
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 150
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 51
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,340
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,977
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,977
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 26,951
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,722
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,540
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,856
D. Služby (účtová skupina 51) 3,926
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,325
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,467
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,220
4. Sociálne náklady (527, 528) 638
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,033
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,837
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,837
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,255
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,629
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 125
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 125
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -125
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,130
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,128
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015