Vytvoriť faktúru

Capgemini Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Capgemini Slovensko
Stav Zrušená
IČO 35741538
DIČ 2020270384
IČ DPH SK2020270384
Dátum vzniku 20 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Capgemini Slovensko
Prievozská 2/B
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 265 392 €
Zisk -1 750 421 €
Aktíva 1 959 732 €
Vlastný kapitál -2 033 602 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244455678
Fax(es) 0244455680
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,686,291
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,068
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,068
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,590
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 478
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,642,715
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 589,826
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 560,782
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,711
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 474,071
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,004
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,040
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,052,889
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 190
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,052,699
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39,508
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,443
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 23,065
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,686,291
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,609,980
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,396,072
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,396,072
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,750,421
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,970,490
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,804,994
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,800,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,994
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 280,169
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 129,032
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,068
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,964
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 74,731
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,192
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,214
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,885,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,537
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,848,790
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 325,781
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 325,781
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,260,805
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,265,392
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,260,805
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,587
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,011,594
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,403
D. Služby (účtová skupina 51) 1,190,089
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,323,327
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,015,437
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 286,847
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,043
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 312
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,871
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,871
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,473,592
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,746,202
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,049,313
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 976
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 944
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 944
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,136
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 257
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 257
O. Kurzové straty (563) 1,033
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 846
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,160
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,747,362
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,059
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,059
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,750,421
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016