Vytvoriť faktúru

REMONTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMONTA
IČO 35741643
DIČ 2020229750
IČ DPH SK2020229750
Dátum vzniku 20 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMONTA
Nobelova 34/1302
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 512 €
Zisk -1 303 €
Aktíva 28 087 €
Vlastný kapitál -40 275 €
Kontaktné informácie
Email remonta@stonline.sk
Phone(s) 0244880529, 0244882696, 0244888169, 0905469848
Mobile phone(s) 0905469848
Fax(es) 0244880529
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,706
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,310
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,310
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,753
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,184
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,184
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,569
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,643
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,845
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 798
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 313
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 313
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,019
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -40,174
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -45,510
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,510
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,303
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,193
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 48
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,285
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33,261
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,261
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 328
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,029
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,469
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,198
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,860
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,860
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,240
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 41,512
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,240
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,270
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,123
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,918
D. Služby (účtová skupina 51) 20,509
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,166
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,978
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,825
4. Sociálne náklady (527, 528) 363
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 954
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,421
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 389
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,813
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 341
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 330
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -341
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 48
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,351
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,351
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,303
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015