Vytvoriť faktúru

D - Partner - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D - Partner
IČO 35741830
DIČ 2021457878
IČ DPH SK2021457878
Dátum vzniku 18 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D - Partner
Rajská 15/A
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 510 €
Zisk -690 €
Aktíva 223 115 €
Vlastný kapitál -12 600 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 208,918
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 80,973
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,631
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,631
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 50,342
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 50,342
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 127,945
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 122,445
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,772
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,772
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,660
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,500
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,482
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,018
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 208,918
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,290
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,903
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,455
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -40,358
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -690
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,208
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 222,208
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,693
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,693
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 217,331
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 510
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 510
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 510
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157
D. Služby (účtová skupina 51) 153
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 357
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 270
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -690
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015