Vytvoriť faktúru

X print - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno X print
IČO 35742097
DIČ 2020270516
IČ DPH SK2020270516
Dátum vzniku 02 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo X print
Trnavské Mýto 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 711 811 €
Zisk 163 748 €
Aktíva 191 684 €
Vlastný kapitál 113 142 €
Kontaktné informácie
Email xprint@xprint.sk
Phone(s) 0255572172, 0905255204, 0911317075
Mobile phone(s) 0905255204
Fax(es) 0255572172
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 87,142
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 87,142
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 87,142
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 401,114
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 260,212
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,043
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 138,859
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 488,256
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 326,751
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 155,700
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 163,748
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 161,505
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 868
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 143,255
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,067
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 31,756
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 56,558
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 874
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 16,294
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,088
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 711,811
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,587
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 706,216
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 913
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,095
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 496,868
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 16,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 183,716
C. Služby (účtová skupina 51) 105,458
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 152,534
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 692
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 36,743
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 835
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 214,943
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 403,788
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 213
X. Výnosové úroky (662) 209
XI. Kurzové zisky (663) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,656
M. Nákladové úroky (562) 158
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,495
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,443
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 210,500
P. Daň z príjmov (591, 595) 46,752
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 163,748
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016