Vytvoriť faktúru

S and R - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S and R
IČO 35742305
DIČ 2020201029
IČ DPH SK2020201029
Dátum vzniku 06 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S and R
Závodná 78C
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 499 777 €
Zisk 16 121 €
Aktíva 190 937 €
Vlastný kapitál 27 798 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245951519
Mobile phone(s) +421905262340
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 483,104
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 223,679
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 223,679
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,853
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 130,826
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 258,604
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,506
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,415
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 31
3. Výrobky (123) - /194/ 60
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 45,035
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 45,035
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 143,237
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 143,237
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,237
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,826
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34,784
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,042
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 821
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 821
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 483,104
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,053
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 30,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -58,068
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,068
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,121
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 342,080
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,460
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 15,599
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 15,599
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 861
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 48,272
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 263,633
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 108,862
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,862
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,304
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,854
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,527
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,086
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,147
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,147
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,568
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 86,971
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 86,971
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 499,686
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 499,777
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,120
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 455,264
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 92
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,468
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 475,897
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,251
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 191,503
D. Služby (účtová skupina 51) 127,203
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 88,763
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 64,312
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,517
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,934
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,221
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,314
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,314
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,414
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,228
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,880
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,519
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,685
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,953
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,953
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 726
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,196
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,075
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,075
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,121
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016