Vytvoriť faktúru

Lindström - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lindström
IČO 35742364
DIČ 2020219883
IČ DPH SK2020219883
Dátum vzniku 09 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lindström
Orešianska ulica 3
91701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 295 127 €
Zisk 714 301 €
Aktíva 6 613 757 €
Vlastný kapitál 3 902 465 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0335907611, 0905061514
Mobile phone(s) 0905061514
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,288,323
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,870,010
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,870,010
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 854,614
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,914,350
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,101,046
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,347,357
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,217
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,217
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41,142
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 41,142
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,083,697
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,082,628
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,678
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053,950
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 969
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 204,301
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,267
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 200,034
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 70,956
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,170
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 69,786
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,288,323
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,616,765
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,938
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,938
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,328
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,494
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 20,159
2. Ostatné fondy (427, 42X) 20,159
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,864,545
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,986,982
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,122,437
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 714,301
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,671,558
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,158,119
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,145,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,119
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 456,503
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 243,103
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 243,103
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 10,001
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 68,416
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 42,695
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91,185
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,103
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 56,936
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 54,842
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,094
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,295,127
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,445
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,198,260
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 86,397
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,314,575
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,324
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 546,556
D. Služby (účtová skupina 51) 1,926,729
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,419,998
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,037,866
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 348,372
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,760
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,817
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,335,416
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,335,416
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 33,822
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,904
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 980,552
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,725,096
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 45
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 45
XII. Kurzové zisky (663) -2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53,110
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 39,223
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 39,223
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,876
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53,067
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 927,485
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 213,184
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 240,683
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -27,499
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 714,301
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
 • Sídlo: Lindström, Orešianska ulica 3, 91701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Marca 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.08.2000Nové sidlo:
   Orešianska ulica 3 Trnava 917 01
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   28.10.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jalšovský Cintorínska 49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   27.10.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Malcolm Best Academy Road 4 Crieff Perthshire Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 10 Bratislava
   09.03.1998Nové obchodné meno:
   Lindström, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   požičovňa textílií, odevov a drobného spotrebného tovaru
   služby práčovne v rozsahu voľnej živnosti
   šitie odevov
   Noví spoločníci:
   Lindström Oy, Lautatarhankatu 6 Helsinky 005 80 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Malcolm Best Academy Road 4 Crieff Perthshire Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 10 Bratislava