Vytvoriť faktúru

OREA Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OREA Consulting
IČO 35742381
DIČ 2020252267
IČ DPH SK2020252267
Dátum vzniku 04 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OREA Consulting
Svätého Vincenta 6
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 823 €
Zisk -72 377 €
Aktíva 809 922 €
Vlastný kapitál 559 252 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259201912, 65730565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 698,033
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 387,997
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 324,695
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 167,097
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 118,506
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,404
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 26,688
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 63,302
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 71,595
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ -8,293
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 308,983
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 196
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 196
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 266,780
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 186,283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,283
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 64
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 661
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79,772
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 10,805
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 10,805
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,202
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,036
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,166
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,053
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,053
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 698,033
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 486,875
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 598,057
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 604,032
2. Zmena základného imania +/- 419 -5,975
A.II. Emisné ážio (412) -598
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,655
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 41,408
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 41,408
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -82,270
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 73,204
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -155,474
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,377
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,570
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 247
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 247
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 208,515
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 74,060
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,060
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,210
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -860
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,643
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 94,462
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,808
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,808
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 588
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 75,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 82,823
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 75,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,023
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,647
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,419
D. Služby (účtová skupina 51) 96,719
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,056
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,583
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 473
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,538
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,919
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,919
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,996
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -86,824
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -36,338
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,556
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 96
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 96
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21,408
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21,408
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 52
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,149
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,999
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,999
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,407
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,417
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742381 DIČ: 2020252267 IČ DPH: SK2020252267
 • Sídlo: OREA Consulting, Svätého Vincenta 6, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01 04.03.1998
  JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 19.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jana Podhorská 49 194 € (8.1%) Belinského 18 Bratislava 851 01
  ELIXÍR Co., s.r.o. 345 715 € (57.2%) Bratislava 851 01
  PB CASTLE a.s. 209 123 € (34.6%) Karlín, Praha 8 186 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2010Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu činnosti komerčných právnikov
   16.02.2010Noví spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Křížkova 331/87 Karlín, Praha 8 186 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 19.06.2009
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Sokolská třída 936/24 Moravská Ostrava, Ostrava 702 00 Česká republika
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.06.2009
   15.07.2009Noví spoločníci:
   Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.06.2009
   14.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Petrášová Blinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.12.2007
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.03.1998
   06.08.2008Noví spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Sokolská třída 936/24 Moravská Ostrava, Ostrava 702 00 Česká republika
   05.08.2008Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   29.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Petrášová Blinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.12.2007
   28.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   11.03.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   29.09.2003Nové sidlo:
   Svätého Vincenta 6 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   28.09.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01 Vznik funkcie: 04.03.1998 Skončenie funkcie: 02.06.2003
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01 Vznik funkcie: 04.03.1998 Skončenie funkcie: 02.06.2003
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.03.1998
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   20.11.2002Noví spoločníci:
   ELIXÍR Co., s.r.o. IČO: 35 749 784 Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   19.11.2002Zrušeny spoločníci:
   GARDEN spol. s r.o. IČO: 31 590 641 Vajanského 2 Lučenec 984 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   26.07.2001Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu činnosti komerčných právnikov
   Noví spoločníci:
   GARDEN spol. s r.o. IČO: 31 590 641 Vajanského 2 Lučenec 984 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   25.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   19.07.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   02.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   OREA Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04