Vytvoriť faktúru

ArcelorMittal Construction Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ArcelorMittal Construction Slovakia
IČO 35742470
DIČ 2020201018
IČ DPH SK2020201018
Dátum vzniku 10 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ArcelorMittal Construction Slovakia
Rožňavská 24
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 104 052 €
Zisk -2 465 011 €
Aktíva 1 351 628 €
Vlastný kapitál -162 073 €
Kontaktné informácie
Email info@arcelormittal-construction.sk
Webová stránka http://www.arcelormittal-construction.sk
Phone(s) +421232132604, +421244634044
Mobile phone(s) +421948641732, +421948642104, +421948710576, +421948731674, +421948719497, +421948756227, +421948605373, +421948656800
Fax(es) 0232132619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,499,752
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,299,231
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,299,231
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 539,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,904,139
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 855,691
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,189,023
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,000,951
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,857,472
3. Výrobky (123) - /194/ 122,873
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,606
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,076,405
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,508,261
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,508,261
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 143,256
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,424,778
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 110
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,111,667
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,633
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,109,034
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,498
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,498
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,499,752
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,383,732
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,925,248
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,925,248
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,959
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,959
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,352,928
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 240,939
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,593,867
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,465,011
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,880,557
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,001,002
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 20,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,002
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,759,722
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,873,946
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,873,946
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,835,339
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,651
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,575
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,902
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 309
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 119,833
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 119,833
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,927
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,104,052
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,431,752
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 17,973,036
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 379,473
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 50,195
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 247,049
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,547
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,768,876
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,687,390
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,728,439
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 21,664
D. Služby (účtová skupina 51) 2,852,632
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 588,809
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 425,859
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 149,350
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,600
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,554
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 363,638
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 363,638
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 194,478
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,052,513
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 252,759
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,664,824
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 544,331
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,588
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 97
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 97
XII. Kurzové zisky (663) 22,491
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 822,728
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 730,147
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 730,147
O. Kurzové straty (563) 82,456
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,125
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -800,140
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,464,964
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 47
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 47
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,465,011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35742470 DIČ: 2020201018 IČ DPH: SK2020201018
 • Sídlo: ArcelorMittal Construction Slovakia, Rožňavská 24, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Jansa Na Průhoně 383 Kačice 273 04 Česká republika 20.06.2012
  Ing. Martina Schrojfová Ružová dolina 16 Bratislava 821 08 20.06.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ArcelorMittal Construction France 1 925 248 € (100%) Contrisson 558 00 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
   výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
   vykonávanie zváracích prác, paličské práce
   03.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Jansa Na Průhoně 383 Kačice 273 04 Česká republika Vznik funkcie: 20.06.2012
   Ing. Martina Schrojfová Ružová dolina 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2012
   Marek Krzysztof Dolina ul. Kopernika 13/16 Katowice 40-064 Poľská republika Vznik funkcie: 20.06.2012
   02.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Etienne Pierre Michel Richard Dreve de Linkebeek 5 Rhode Saint Genese 1640 Belgicko Vznik funkcie: 20.02.2009
   05.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Etienne Pierre Michel Richard Dreve de Linkebeek 5 Rhode Saint Genese 1640 Belgicko Vznik funkcie: 20.02.2009
   04.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Bertrand Louis Robert Schmitt Rue Henri Chevalier 29 Lisle-en-Rigault 550 00 Francúzsko Vznik funkcie: 01.06.2006
   14.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Moráfka 167 Kyjovice 747 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2006
   29.02.2008Nové obchodné meno:
   ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   ArcelorMittal Construction France Site 1 - Zone Industrielle Contrisson 558 00 Francúzska republika
   28.02.2008Zrušené obchodné meno:
   Haironville Slovensko s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Zrušeny spoločníci:
   ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE rue Jacques Daguerre 20 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   27.06.2006Noví spoločníci:
   ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE rue Jacques Daguerre 20 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   Nový štatutárny orgán:
   Bertrand Louis Robert Schmitt Rue Henri Chevalier 29 Lisle-en-Rigault 550 00 Francúzsko Vznik funkcie: 01.06.2006
   26.06.2006Zrušeny spoločníci:
   ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE 11-13 CRS VALMY - IMMEUBLE PACIFIC-LA DEFENSE 7 Puteaux 928 00 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bertrand Luis Robert Schmitt Rue Henri Chevalier 29 Lisle-en-Rigault 550 00 Francúzsko Vznik funkcie: 01.06.2006
   09.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Michal Moráfka 167 Kyjovice 747 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2006
   Bertrand Luis Robert Schmitt Rue Henri Chevalier 29 Lisle-en-Rigault 550 00 Francúzsko Vznik funkcie: 01.06.2006
   08.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav David V. Vančury 440/19 České Budejovice 370 06 Česká republika Vznik funkcie: 13.04.2000
   03.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav David V. Vančury 440/19 České Budejovice 370 06 Česká republika Vznik funkcie: 13.04.2000
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav David Vančurova 19 České Budejovice 370 06 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hollého 2220/11 Bratislava
   16.07.2003Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Noví spoločníci:
   ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE 11-13 CRS VALMY - IMMEUBLE PACIFIC-LA DEFENSE 7 Puteaux 928 00 Francúzska republika
   15.07.2003Zrušené sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   HAIRONVILLE SA 55000 Haironville Francúzsko
   28.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav David Vančurova 19 České Budejovice 370 06 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hollého 2220/11 Bratislava
   07.02.2001Nové sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   HAIRONVILLE SA 55000 Haironville Francúzsko
   06.02.2001Zrušené sidlo:
   Agátova 9 Malinovo 900 45
   Zrušeny spoločníci:
   Haironville Deutschland GmbH, Münchener Strasse Brehna 067 96 SRN
   Dipl. Ing. Zoltán Farkaš Agátova 9 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Zoltán Farkaš Agátova 9 Malinovo 900 45
   10.03.1998Nové obchodné meno:
   Haironville Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Agátova 9 Malinovo 900 45
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba stavebných prvkov z ocele
   obchod so stavebnými prvkami z ocele a iným stavebným príslušenstvom
   Noví spoločníci:
   Haironville Deutschland GmbH, Münchener Strasse Brehna 067 96 SRN
   Dipl. Ing. Zoltán Farkaš Agátova 9 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Zoltán Farkaš Agátova 9 Malinovo 900 45