Vytvoriť faktúru

CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING
IČO 35742704
DIČ 2020229783
IČ DPH SK2020229783
Dátum vzniku 17 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING
Panenská 26
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 195 160 €
Zisk 99 €
Aktíva 168 029 €
Vlastný kapitál 72 781 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0424440103, 0424420388, 0905501261
Mobile phone(s) 0905501261
Fax(es) 0424440103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 205,183
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,063
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,063
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,063
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 200,211
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,439
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,439
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49,142
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,142
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,142
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 2,347
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 2,347
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 144,283
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 118,457
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,826
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 909
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 909
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 205,183
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,880
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,479
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 77,621
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,142
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,303
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,395
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,395
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 83,670
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 73,268
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,268
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,276
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 481
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,645
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 599
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 599
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 46,639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 193,592
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 195,160
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 162,679
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,913
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,568
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 186,162
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114,748
D. Služby (účtová skupina 51) 53,951
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,667
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,796
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,366
4. Sociálne náklady (527, 528) 505
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 388
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,560
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,560
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 848
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,998
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,893
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,939
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,639
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,639
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,298
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,939
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,059
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015