Vytvoriť faktúru

RIHO INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RIHO INVEST
IČO 35742844
Dátum vzniku 11 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIHO INVEST
Hlavná 461/54
90042
Dunajská Lužná
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 269 887 €
Zisk -30 674 €
Aktíva 1 950 998 €
Vlastný kapitál 943 102 €
Kontaktné informácie
Email office@rideer.sk
Webová stránka http://www.rideer.sk
Phone(s) +421245980113
Mobile phone(s) +421903474427, +421903793189
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,434,017
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 776,489
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 776,489
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,932
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 256,798
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 223,759
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 646,978
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 562,060
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,940
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 557,120
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,335
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 333
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 13,002
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 47,199
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,764
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,764
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,597
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,838
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,384
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,910
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,474
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,550
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,550
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,434,017
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 912,429
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 173,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 173,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 653,627
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,300
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,300
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 99,176
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 99,176
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,674
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 521,210
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,699
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,351
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,155
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,193
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 208,472
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 105,439
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,439
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,738
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,493
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,310
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,633
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,859
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,244
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,244
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 293,795
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 378
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 378
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,262,277
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,269,887
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,159,905
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,994
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 93,375
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,610
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,003
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,271,822
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,518,116
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 104,755
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 54,681
D. Služby (účtová skupina 51) 66,143
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 209,767
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 147,045
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,645
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,077
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29,073
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 243,663
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 243,663
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,122
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 480
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,022
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,935
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 512,579
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,769
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,893
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 22,893
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,870
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,753
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,688
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -8,014
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,399
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -11,413
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,674
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016