Vytvoriť faktúru

Glacier Garlock Bearings - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Glacier Garlock Bearings
IČO 35742879
Dátum vzniku 18 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Glacier Garlock Bearings
Nábrežie 625/12
02601
Dolný Kubín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 111 969 €
Zisk 2 174 889 €
Aktíva 75 316 812 €
Vlastný kapitál 65 063 711 €
Kontaktné informácie
Email slovakia@ggbearings.com
Phone(s) 0434040111, 0434040500, 0434040999, 0434040100, 0434040126
Fax(es) 0434040500
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 76,133,527
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 71,916,234
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 781,180
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 781,180
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,957,054
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 237,768
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,874,586
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,621,118
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 223,582
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 61,178,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 61,178,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,209,620
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,188,889
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 670,717
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 846,916
3. Výrobky (123) - /194/ 636,519
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,737
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,913,445
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,542,766
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 805,181
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 737,585
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 370,679
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 107,286
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 408
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 106,878
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,673
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,673
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,133,527
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,238,598
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 61,448,224
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,597,228
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,558,234
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,961,006
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,174,889
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,894,929
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,978,556
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 6,520,238
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,996
12. Odložený daňový záväzok (481A) 455,322
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,197
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,197
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,524,903
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,023,145
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 378,992
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 589,223
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,930
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 125,074
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 83,024
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 292,479
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,181
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 387,273
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 56,635
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 330,638
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 18,319,576
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,111,969
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 880,911
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 17,397,917
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,748
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 684,743
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 99,562
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,088
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,908,971
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 743,845
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,410,128
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13,260
D. Služby (účtová skupina 51) 2,572,360
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,858,853
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,043,385
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 744,140
4. Sociálne náklady (527, 528) 71,328
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,884
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,068,792
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,069,679
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -887
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 35,072
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 108,057
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,720
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,202,998
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,264,726
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,838
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 23,826
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 265,626
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 242,144
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 242,144
O. Kurzové straty (563) 19,136
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,346
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -241,788
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,961,210
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 786,321
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 794,956
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,635
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,174,889
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016