Vytvoriť faktúru

MAROEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAROEL
IČO 35742992
DIČ 2021380482
IČ DPH SK2021380482
Dátum vzniku 19 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAROEL
Gorkého 10
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 156 627 €
Zisk -20 131 €
Aktíva 3 702 320 €
Vlastný kapitál 3 006 243 €
Kontaktné informácie
Email uct@turan.sk
Phone(s) 0245926216, 0903800839
Mobile phone(s) 0903800839
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,638,066
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,548,098
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,017,736
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 207,428
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 772,902
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,592
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,814
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,530,362
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,530,362
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,762
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,371
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,204
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,204
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,167
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71,391
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52,273
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 206
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 206
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,638,066
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,971,699
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,486,234
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,165,304
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 316,506
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 848,798
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 332,989
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 377,998
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,009
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,131
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,942
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 60,740
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 983
12. Odložený daňový záväzok (481A) 59,757
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 161,093
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,672
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,672
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 137,856
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 307
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,085
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 109
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 109
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 444,425
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 444,425
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 156,627
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 156,627
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 151,878
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,350
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,386
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,170
D. Služby (účtová skupina 51) 68,099
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,286
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,226
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
4. Sociálne náklady (527, 528) 573
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,912
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 74,827
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 74,827
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,248
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -284
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,128
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,759
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,609
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 256
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 249
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 249
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 702
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 692
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -446
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,205
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 926
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,026
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -100
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015