Vytvoriť faktúru

INTERCHEMIA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERCHEMIA Bratislava
Stav Zrušená
IČO 35743034
DIČ 2020211303
IČ DPH SK2020211303
Dátum vzniku 23 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCHEMIA Bratislava
Pri Suchom mlyne 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 212 773 €
Zisk -18 423 €
Aktíva 190 467 €
Vlastný kapitál -79 576 €
Kontaktné informácie
Email interchemia@interchemia.sk
Phone(s) +421254651005, +421254651006, +421254651007, +421254791190
Mobile phone(s) +421903807044
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 187,624
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 74,071
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 74,071
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 72,125
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,946
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 108,100
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 434
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 434
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 81,972
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 73,517
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,517
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,717
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,738
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,694
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 471
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,223
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,453
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,453
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 187,624
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,354
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,017
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,017
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 69,496
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 69,496
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,625
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 243,953
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -218,328
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,423
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,270
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,673
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,673
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,312
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,069
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,068
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,001
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,051
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,582
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,906
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,106
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,598
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,285
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,285
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 212,773
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 212,178
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 221,966
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,498
D. Služby (účtová skupina 51) 54,539
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 151,416
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 111,334
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,343
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,739
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 157
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,375
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,375
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,981
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,193
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 151,141
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,959
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,201
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,201
O. Kurzové straty (563) 304
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 454
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,957
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,150
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,273
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,273
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,423
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
 • IČO:35743034 DIČ: 2020211303 IČ DPH: SK2020211303
 • Sídlo: INTERCHEMIA Bratislava, Pri Suchom mlyne 13, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2016Zrušené obchodné meno:
   INTERCHEMIA Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 13 Bratislava 1 811 04
   12.07.2007Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 13 Bratislava 1 811 04
   19.05.1998Nové obchodné meno:
   INTERCHEMIA Bratislava, spol. s r.o.
   23.03.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným