Vytvoriť faktúru

NeoBALZAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NeoBALZAM
IČO 35743476
DIČ 2021379338
IČ DPH SK2021379338
Dátum vzniku 27 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NeoBALZAM
Dunajská 33
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 125 400 €
Zisk 39 566 €
Aktíva 392 249 €
Vlastný kapitál 97 658 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220909765, 0911455508, 0255647313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 400,777
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,741
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,741
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,209
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,532
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 378,110
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 82,911
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 82,911
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 106
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 106
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 92,056
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,358
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,358
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,698
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 203,037
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 199,034
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,003
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,926
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,926
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 400,777
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,051
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 83,821
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,821
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,566
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,726
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 54,333
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,134
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 52,199
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 209,515
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 204,931
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,931
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,743
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,094
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,747
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 878
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,125,401
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,125,400
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,118,630
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,819
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,951
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,082,077
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 964,982
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,835
D. Služby (účtová skupina 51) 56,789
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,496
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,155
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,133
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,208
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,462
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,231
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,231
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,282
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,843
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,758
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,758
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,757
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,566
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015