Vytvoriť faktúru

PICCOLO L.H. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PICCOLO L.H.
IČO 35743514
DIČ 2020211622
IČ DPH SK2020211622
Dátum vzniku 24 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PICCOLO L.H.
Dunajská 23
93036
Horná Potôň
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 271 €
Zisk -1 730 €
Aktíva 13 314 €
Vlastný kapitál -8 137 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911791899, +421903791899, +421903459272
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,774
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,088
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,088
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,088
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,686
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,920
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,920
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,766
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 609
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,774
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,826
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -25,068
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,860
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,928
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,730
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,600
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 970
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 970
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,630
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 211
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 211
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,296
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 326
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 446
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,351
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,071
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,271
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,871
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,743
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,393
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,356
D. Služby (účtová skupina 51) 7,310
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,669
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,698
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,889
4. Sociálne náklady (527, 528) 82
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 130
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 111
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 111
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -226
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -472
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,012
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 298
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -298
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -770
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,730
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016