Vytvoriť faktúru

MAGNA E. A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAGNA E. A.
IČO 35743565
DIČ 2020230135
IČ DPH SK2020230135
Dátum vzniku 06 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAGNA E. A.
Teplická 63
92101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 914 359 €
Zisk 484 075 €
Aktíva 15 051 540 €
Vlastný kapitál 1 398 884 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0337757351, 0337720731
Mobile phone(s) 0908708320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,229,232
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,382,552
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 307,777
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 304,558
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 3,219
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 715,772
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,363
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 144,771
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 542,638
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 359,003
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 359,003
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,358,083
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 993
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 993
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,781
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,781
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,781
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,505,226
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,447,737
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,447,737
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,677
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,812
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,848,083
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,122
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,844,961
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 488,597
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 955
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 66,120
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 421,522
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,229,232
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,591,906
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 122,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 122,500
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -32,453
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -32,453
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,784
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,784
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 484,075
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,637,326
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,513
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,434
12. Odložený daňový záväzok (481A) 79
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,647,947
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,635,409
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,635,409
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 54,298
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 32,110
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 118,895
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 807,235
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 57,209
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,209
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,730,657
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 200,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 87,952,948
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 87,914,359
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 53,811,413
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,094,721
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,008,205
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,852,805
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 50,430,199
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 90,131
D. Služby (účtová skupina 51) 33,926,192
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,081,827
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 790,088
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17,400
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 257,324
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,015
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,427
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 163,728
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 163,728
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 113,788
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,040,513
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,061,554
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,459,612
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,588
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,619
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,619
XII. Kurzové zisky (663) 969
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 437,428
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 30,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 170,705
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 170,705
O. Kurzové straty (563) 6,003
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 230,720
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -398,840
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 662,714
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 178,639
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 249,399
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -70,760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 484,075
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135
 • Sídlo: MAGNA E. A., Teplická 63, 92101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Marca 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2004Nové sidlo:
   Teplická 63 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Moravčík Rázusova 11/1692 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   17.12.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   29.09.2003Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Kelza spol. s r.o. IČO: 36 456 098 Budovateľská 1279/21 Vranov nad Topľou 093 01
   Lukáš Moravčík Rázusova 11/1692 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Adriana Drahovská Vrbovská cesta 2506/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   28.09.2003Zrušené sidlo:
   Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   04.10.2001Noví spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   03.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   13.09.1999Noví spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   12.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   MAGNA E. A. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja prevádzkovateľom iných živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba audiovizuálnych programov - okrem činností v zmysle autorského zákona
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   výskum trhu a verejnej mienky
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava