Vytvoriť faktúru

KOREKTSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOREKTSTAV
IČO 35743671
DIČ 2021392175
IČ DPH SK2021392175
Dátum vzniku 16 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOREKTSTAV
Bukovinská 7
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 633 275 €
Zisk 7 278 €
Aktíva 310 762 €
Vlastný kapitál 15 590 €
Kontaktné informácie
Email korektstav@korektstav.sk
Phone(s) +421244872922, +421244872929
Mobile phone(s) +421905328035
Fax(es) 0244872922
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 189,572
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,668
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,668
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,668
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 172,041
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,870
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,870
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 20,012
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 20,012
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,012
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 160,135
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 155,431
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,431
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,704
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -16,976
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,608
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -18,584
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,863
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,572
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,868
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -91,714
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 463
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -92,177
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,278
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,704
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,352
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 363
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,989
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 6,338
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 156,014
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 94,958
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,958
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,727
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,356
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,982
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 633,491
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 633,275
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 626,418
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,094
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,763
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 618,030
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 324,909
D. Služby (účtová skupina 51) 239,799
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,230
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,941
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,146
4. Sociálne náklady (527, 528) 143
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,043
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,083
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,083
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,966
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,245
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,710
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 216
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 215
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,646
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,376
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,376
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,270
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,815
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,537
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,537
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015