Vytvoriť faktúru

Österreich Institut Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Österreich Institut Bratislava
IČO 35743727
DIČ 2020270813
IČ DPH SK2020270813
Dátum vzniku 17 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Österreich Institut Bratislava
Baštova 9
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 292 149 €
Zisk 856 €
Aktíva 244 634 €
Vlastný kapitál 46 634 €
Kontaktné informácie
Email oei@oei.sk
Webová stránka http://www.oesterreichinstitut.sk
Phone(s) +421254410797
Fax(es) 0254410797
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,653
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,653
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 259,075
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 19,476
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,353
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,429
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223,817
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 273,728
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,491
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 303,678
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -264,014
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 856
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 226,237
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 207,487
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,870
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,381
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,208
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,924
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,357
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 880
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 292,149
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,920
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 246,029
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 288,262
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,758
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,529
C. Služby (účtová skupina 51) 248,650
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,149
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,719
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -502
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,940
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,887
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,988
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 68
X. Výnosové úroky (662) 65
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,128
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,128
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,060
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,827
P. Daň z príjmov (591, 595) 971
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 856
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015