Vytvoriť faktúru

FEROMAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEROMAX
IČO 35743913
DIČ 2020270692
IČ DPH SK2020270692
Dátum vzniku 02 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEROMAX
ul. 29.
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 899 462 €
Zisk 647 829 €
Aktíva 6 951 779 €
Vlastný kapitál 4 664 682 €
Kontaktné informácie
Email feromax@feromax.sk
Phone(s) 0347742841, 0347742842, 0347742843, 0524468439, 0244452580
Mobile phone(s) 0903241887, 0911746257, 0911761078
Fax(es) 0244452574
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,298,439
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 801,080
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,871
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,871
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 796,209
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 150,700
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 164,542
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 480,967
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,493,233
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,382,201
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,382,201
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,155,182
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,027,672
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,760
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,012,912
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 125,253
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,257
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,955,850
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,685
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,928,165
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,126
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,126
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,298,439
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,438,019
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,200
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,779,031
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,779,031
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 647,829
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,860,420
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 45,839
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,615
12. Odložený daňový záväzok (481A) 40,224
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,802,389
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,634,424
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,634,424
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 822
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,308
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,157
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 151,576
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,192
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,792
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,400
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,879,442
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,899,462
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,507,061
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 332,149
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,233
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,883
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,035,870
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,363,391
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 352,246
D. Služby (účtová skupina 51) 934,562
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 210,902
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 151,147
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,533
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,222
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,673
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 110,531
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 110,531
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,946
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,788
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,831
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 863,592
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,229,244
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,678
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,673
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,456
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 217
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 567
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 553
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,111
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 865,703
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 217,874
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 188,500
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 29,374
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 647,829
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017