Vytvoriť faktúru

ARTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTO
IČO 35743999
DIČ 2020229816
IČ DPH SK2020229816
Dátum vzniku 02 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTO
Pribišová 2
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 085 €
Zisk -24 150 €
Aktíva 35 141 €
Vlastný kapitál -22 369 €
Kontaktné informácie
Email obchod@arto.sk
Phone(s) 0244459786, 0244459788
Mobile phone(s) 0911737717
Fax(es) 0244459802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,983
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,725
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 390
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 390
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,335
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,335
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,974
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,465
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,323
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,161
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 142
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 509
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 89
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 420
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,284
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,983
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,519
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 335
2. Ostatné fondy (427, 42X) 335
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,343
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -29,343
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,150
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,484
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,043
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,043
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,586
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 740
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 740
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,720
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,726
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 57
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,855
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 18
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 18
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,085
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,580
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 505
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,353
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,996
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,406
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 4,769
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,403
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,415
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,941
4. Sociálne náklady (527, 528) 47
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 553
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,226
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,226
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,268
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,086
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,882
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 747
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 747
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,135
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,150
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015