Vytvoriť faktúru

SIMPLE CONSTRUCTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIMPLE CONSTRUCTION
IČO 35744057
DIČ 2020242950
IČ DPH SK2020242950
Dátum vzniku 07 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMPLE CONSTRUCTION
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 490 346 €
Zisk 45 553 €
Aktíva 326 552 €
Vlastný kapitál 21 524 €
Kontaktné informácie
Email simple-con@nextra.sk
Phone(s) 0903236779, 0903610251, 0263810184
Mobile phone(s) +421903236779, 0903236779
Fax(es) 0263810184
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 89,702
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 89,702
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 89,702
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 295,323
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 141,185
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120,050
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 385,025
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,062
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,426
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,888
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 45,553
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 288,963
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 92,114
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 181,561
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 79,381
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,920
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99,260
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 784
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -3,545
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,049
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 490,346
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 459,133
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,213
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 419,760
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 87,115
C. Služby (účtová skupina 51) 247,549
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,620
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 854
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 19,476
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 32,146
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70,586
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 124,469
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 285
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 284
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 11,986
M. Nákladové úroky (562) 4,671
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,315
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -11,701
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,885
P. Daň z príjmov (591, 595) 13,332
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 45,553
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017