Vytvoriť faktúru

ATS Energy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATS Energy
IČO 35744235
DIČ 2021400942
IČ DPH SK2021400942
Dátum vzniku 09 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATS Energy
Vajnorská 134/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 306 052 €
Zisk 84 043 €
Aktíva 2 052 490 €
Vlastný kapitál 625 908 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,780,783
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,611,998
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,611,998
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,119
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,266
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,510,613
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 167,754
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,712
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,350
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,350
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,284
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,078
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 136,042
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 136,042
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,031
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,780,783
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 375,527
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 132,526
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -69,499
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -69,499
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 221,154
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 221,154
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,043
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,256
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,189,630
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 75,646
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,294
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,294
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 853
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 69,499
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 750
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 750
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139,230
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 305,138
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 306,052
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 305,138
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 914
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,510
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,396
D. Služby (účtová skupina 51) 33,198
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 500
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 103,068
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 103,068
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,348
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 163,542
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,544
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78,551
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 43,424
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 43,424
O. Kurzové straty (563) 53
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 34,881
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 193
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78,536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 85,006
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 84,043
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016