Vytvoriť faktúru

Weindel Logistik Service SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Weindel Logistik Service SR
IČO 35744278
DIČ 2020229893
IČ DPH SK2020229893
Dátum vzniku 30 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Weindel Logistik Service SR
Nám. SNP 15
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 406 402 €
Zisk 269 140 €
Aktíva 4 550 225 €
Vlastný kapitál 1 533 228 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0240259500, 0240259515
Fax(es) 0240259599
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,602,889
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 477,512
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,210
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 295
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 915
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 476,302
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,987
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 449,098
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 21,217
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,113,730
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,254,323
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 980,623
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 273,700
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,835,662
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,411,135
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,411,135
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 424,238
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 289
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,745
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 943
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,802
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,647
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,582
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,065
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,602,889
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,593,448
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 139,415
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 139,415
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,942
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,942
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,170,951
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,170,951
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 269,140
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,994,961
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102,635
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,717
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 96,393
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,525
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,606,908
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,421,141
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,421,141
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 71,037
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 45,515
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,078
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,137
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 79,204
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 51,204
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 206,214
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,480
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 4,493
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,253,610
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,406,402
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,718,585
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,535,025
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,753
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142,039
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,036,062
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,629,966
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,339,539
D. Služby (účtová skupina 51) 4,250,250
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,668,489
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,194,809
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 417,181
4. Sociálne náklady (527, 528) 56,499
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,376
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 100,399
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 100,399
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,320
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,723
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 370,340
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,033,855
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,913
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,921
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,921
O. Kurzové straty (563) 205
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,787
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,908
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 340,432
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 71,292
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 67,292
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4,000
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 269,140
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744278 DIČ: 2020229893 IČ DPH: SK2020229893
 • Sídlo: Weindel Logistik Service SR, Nám. SNP 15, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Javorek Jiráskova 1 Pezinok 902 01 17.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Benjamin Weindel 750 € (0.5%) Wien 1130 Rakúska republika
  Weindel Anteilsverwaltung GmbH 138 665 € (99.5%) Wien 1130 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.10.2013Noví spoločníci:
   Weindel Anteilsverwaltung GmbH Maxingstraße 8 Wien 1130 Rakúska republika
   17.10.2013Zrušeny spoločníci:
   WLS Holding GmbH Industriestraße 18 Bruck an der Leitha 2460 Rakúska republika
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.02.2009
   09.12.2009Noví spoločníci:
   WLS Holding GmbH Industriestraße 18 Bruck an der Leitha 2460 Rakúska republika
   23.09.2009Nové sidlo:
   Nám. SNP 15 Bratislava 811 01
   22.09.2009Zrušené sidlo:
   Diaľničná 2 Senec 903 01
   20.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Javorek Jiráskova 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.08.2009
   03.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.02.2009
   02.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Andrej Vaško Třbíčska 9 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 25.07.2008
   20.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Andrej Vaško Třbíčska 9 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 25.07.2008
   19.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rózsa Čierny chodník 33 Bratislava 831 07
   01.01.2008Nové sidlo:
   Diaľničná 2 Senec 903 01
   31.12.2007Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   03.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Nemecko Vznik funkcie: 19.01.2005
   25.01.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom priemyselného tovaru a kancelárskej techniky
   sprostredkovanie v oblasti colno-deklaračných služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom a požičiavanie strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   baliaca činnosť
   22.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Nemecko Vznik funkcie: 19.01.2005
   17.11.2004Noví spoločníci:
   Benjamin Weindel Maxingstraße 8 Wien 1130 Rakúska republika
   16.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim strasse 12 Mníchov Spolková republika Nemecko
   01.06.2004Noví spoločníci:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim strasse 12 Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rózsa Čierny chodník 33 Bratislava 831 07
   31.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Helmut Weindel Holding GmbH Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rozsa Kozmonautická 3 Bratislava
   13.05.1999Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Helmut Weindel Holding GmbH Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   12.05.1999Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Wiendel Logistik Service Ges.m.b.H., Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   30.03.1998Nové obchodné meno:
   Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   zasielateľstvo
   skladovanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti dopravy a skladovania
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti skladovania a dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Wiendel Logistik Service Ges.m.b.H., Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Rozsa Kozmonautická 3 Bratislava