Vytvoriť faktúru

SGH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SGH
IČO 35744359
DIČ 2020201062
IČ DPH SK2020201062
Dátum vzniku 14 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SGH
Kysucká 14
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 017 984 €
Zisk 10 626 €
Aktíva 492 450 €
Vlastný kapitál 290 549 €
Kontaktné informácie
Email sgh@sgh.sk
Webová stránka http://www.sgh.sk
Phone(s) +421245927441
Mobile phone(s) +421905150910
Fax(es) 0245650193
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 547,817
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,547
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,547
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,055
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,492
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 502,128
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 126,297
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 126,297
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 361,432
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 149,683
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,683
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,218
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 210,531
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,399
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,397
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,142
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 797
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,345
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 547,817
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 274,540
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 252,960
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 302,919
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -49,959
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,626
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,277
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,341
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,341
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 15,778
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 188,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 158,266
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 158,266
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,029
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,194
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,826
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,229
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,242
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,242
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,372
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,017,984
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,011,833
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 254
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,897
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,000,115
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 703,652
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,432
D. Služby (účtová skupina 51) 133,112
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 116,936
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,830
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,361
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,745
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,239
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,558
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,558
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,186
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,869
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,891
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,232
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,112
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,112
XII. Kurzové zisky (663) 120
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,634
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,364
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,364
O. Kurzové straty (563) 438
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 832
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,467
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,841
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,841
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,626
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016