Vytvoriť faktúru

ELT servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELT servis
IČO 35744413
DIČ 2020229970
IČ DPH SK2020229970
Dátum vzniku 15 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELT servis
Rožňavská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 952 329 €
Zisk 38 085 €
Aktíva 280 235 €
Vlastný kapitál 148 293 €
Kontaktné informácie
Email elt@elt-servis.sk
Webová stránka http://www.elt-servis.sk
Phone(s) +421244633147, +421244633146, +421244454981
Fax(es) 0244373379
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 486,512
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,244
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,244
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,244
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 8,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 448,851
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 323
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 174
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 149
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 428,332
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 290,958
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,958
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 137,374
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,196
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 595
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,601
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,417
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,417
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 486,512
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,379
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,239
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,239
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 140,416
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 140,416
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,085
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 300,133
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 59,826
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 41,066
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 39
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 18,721
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 221,805
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 164,296
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 164,296
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,435
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,225
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,214
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,935
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,700
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,272
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,272
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 944,391
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 952,329
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 944,392
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,937
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 894,437
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 495,151
D. Služby (účtová skupina 51) 257,625
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 124,754
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 91,115
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,284
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,355
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,376
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,303
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,303
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,581
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,809
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,892
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,616
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,781
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,000
O. Kurzové straty (563) 27
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,754
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,779
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,113
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,028
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,028
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 38,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015